Vitajte na našej stránke

 

Predmet činnosti:

 • Revízie elektrických zariadení / východiskové, periodické, mimoriadne / v zmysle STN 33 1500, STN 33 2000-6.
 • Revízie bleskozvodov v zmysle STN 34 1390.
 • Revízie aktívnych bleskozvodov v zmysle STN 34 1391.
 • Revízie systému ochrany pred bleskom LPS v zmysle súboru noriem STN EN 62 305.
 • Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania v zmysle STN 33 1600.
 • Revízie a kontroly elektrických spotrebičov, kancelárskej a výpočtovej techniky počas ich používania v zmysle STN 33 1610
 • Revíze a kontroly elektrických zariadení pracovných strojov v zmysle STN EN 60 204-1.
 • Vypracovanie protokolov o určení vonkajších vplyvov v zmysle STN 33 2000-5-51:2010.
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného zapojenia elektrickej inštalácie.
 • Vypracovanie jednopólových schém skutočného zapojenia elektrických okruhov v rozvodných zariadeniach.
 • Odstraňovanie revíznych závad / nezhôd a nedostatkov /.
 • Montáž, oprava a údržba elektrických zariadení a bleskozvodov.

Revízie (odborné prehliadky a odborné skúšky) vykonávame v zmysle vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z. a príslušných technických noriem. V prípade záujmu, respektíve akýchkoľvek otázok k uvedeným ponúkaným službám, neváhajte nás kontaktovať. Tešíme sa na spoluprácu a veríme, že budete s našimi službami spokojný.

Menu

Kontakt